Privacyverklaring Rezgui Company

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Rezgui Company  geleverde producten en diensten. Rezgui Company, gevestigd te Doesburg , Boekholtstraat 44  (postadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rezgui Company  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Rezgui Company van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Rezgui Company   in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens

Verwerkt  Rezgui Company ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.  Rezgui Company verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Rezgui Company, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
-Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Rezgui Company. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rezgui Company  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Rezgui Company  zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Rezgui Company  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Rezgui Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek -openbare gedeelte
Rezgui Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dance-skills.nl

Beveiliging
Rezgui Company hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Rezgui Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Rezgui Company toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Rezgui Company gebruik maakt van de diensten van derden, zal Rezgui Company in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal u Rezgui Company hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via  info@dance-skills.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@dance-skills.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 19 mei 2018

Artikel 18. Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Rezgui Company  persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Rezgui Company verwijst voor verdere informatie naar de bovenstaande Privacyverklaring.
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt  Rezgui Company nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.